Technische inspecties

Technische installaties zijn enorm belangrijk voor bedrijven. De bedrijfskritische installaties moeten immers blijven draaien om continuering van bedrijfsprocessen te garanderen, dat maakt de inspecties onmisbaar. Als specialist met ruim 85 jaar ervaring hierin, weten we als geen ander waar we op moeten letten. Daardoor kunnen we u tijdig informeren over eventuele defecten en hiaten en passend advies geven over onderhoud.

Wilt u weten of uw installaties nog voldoen?

De noodzaak van technische inspecties
Inhoud van technische inspecties

Inhoud van technische inspecties

Onze technische inspecties bestaan uit een scan waarmee de status van uw systemen wordt vastgesteld. Meestal is de inhoud van de scan gebaseerd op wettelijke verplichtingen waaraan uw organisatie moet voldoen. We kennen verschillende soorten inspecties, volgens NEN 1010, NEN 3140 en NEN 2767. Aan de hand van onze bevindingen doen we u een passend advies over aanpassing of onderhoud van uw systemen.

SCIOS

Om de veiligheid van stookinstallaties te waarborgen heeft de overheid de SCIOS Certificatieregeling in het leven geroepen. Waarom? Bij slecht of matig onderhoud is de kans groot dat het rendement van de gastoestellen lager is en daardoor het vervuilen van het milieu groter. Tevens is de kans groot dat de installatie niet meer functioneert volgens de veiligheidsnormen. Dit zou de milieuvergunning in gevaar kunnen brengen.

De  installatie(s) met een groter vermogen dan 100 kW valt onder de SCIOS regeling. Dit houdt in dat het verplicht is, dat bij de stookinstallaties een zogenaamd basisverslag aanwezig is. Sinds 1 juni 2008 is een afmeld systeem verplicht geworden, daarnaast is ook de controle op de gestelde eisen verscherpt. Hierdoor is het noodzakelijk dat het basisverslag gemaakt wordt. Men ontvangt dan een zogenaamd EBI-certificaat. Tijdens de inspectie voor dit EBI-certificaat, zal de gehele stookruimte gecontroleerd worden, ook op punten die tijdens het regulaire onderhoud niet van toepassing zijn. Na afgifte van het EBI certificaat dient men 1 keer in de 4 jaar een zogenaamde periodieke inspectie (PI) te laten uitvoeren.

Van Dalen Installatietechniek kan deze SCIOS keuringen voor u uitvoeren. Ook de zorg voor het jaarlijkse Periodieke Onderhoud (PO) van uw stookinstallatie(s), nemen wij graag van u over. Met een SCIOS-keuring bent u ervan verzekerd dat uw stookinstallatie schoon en veilig is en zo energiezuinig mogelijk werkt.

STEK

STEK

Het beheer van installaties is door de wet aan nadere regels gebonden om verlies van koudemiddel te voorkomen. Zo is bepaald dat installaties regelmatig moeten worden gecontroleerd en onderhouden door daartoe Stek-bevoegde personen. Installaties met een koudemiddelinhoud groter of gelijk aan 3 kg tot 30 kg moeten tenminste 1 x per jaar preventief gecontroleerd worden. Van 30 kg tot 300 kg dient de installatie 1 x per half jaar gecontroleerd te worden.

Het logboek en andere documenten

Bovendien is bepaald dat alle werkzaamheden aan installaties moeten worden geregistreerd. Registratie van het gebruik van koudemiddel in uw installatie moet in een bij de installatie behorend logboek plaatsvinden. Dit geldt uitsluitend voor installaties met een koudemiddelinhoud van meer dan 3 kg. Controlebewijzen van verrichte handelingen moeten bij alle installaties worden afgegeven en bewaard. Het logboek maakt integraal deel uit van de installatie, zodat de verantwoordelijkheid hiervoor bij de eigenaar/gebruiker ligt. STEK-erkende bedrijven hebben de verplichting hun werkzaamheden in het logboek te vermelden. Zij kunnen ook een logboek verstrekken voor een bestaande installatie. De eigenaar/gebruiker blijft echter zelf verantwoordelijk voor het logboek.

In het logboek wordt de hoeveelheid koudemiddel vermeld die geacht wordt in de installatie aanwezig te zijn. Daarnaast wordt vermeld wanneer en welke werkzaamheden aan de installatie zijn verricht en hoeveel koudemiddel is afgetapt en/of toegevoegd.

Sitemap